Skip to main content

Privacy Policy

1. Op wie is dit Privacy Beleid van toepassing?

Dit Privacy Beleid, dat van toepassing is op alle produkten en diensten die door Brightfish nv aan haar klanten en prospecten aangeboden worden, informeert u over welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe deze worden gebruikt.

2. Wie is verantwoordelijk voor het "verwerken" van persoonsgegevens?
 • De persoonsgegevens die u meedeelt op www.welovecinemadays.be worden verzameld en verwerkt door of in opdracht van Brightfish nv, met maatschappelijke zetel te Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel in Belgium (EU), ondernemingsnummer BE 0450.523.725.
 • Brightfish nv is de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke (data controller) voor de persoonsgegevens die worden verzameld via de website, de eventuele mobiele applicaties en andere kanalen (bvb email).
3. Welke informatie verzamelen we over u?
 • Persoonsgegevens zijn gegevens die toelaten direct of indirect een natuurlijk persoon te identificeren.
 • Brightfish nv verzamelt en verwerkt in het kader van haar dienstverlening, volgende categoriëen van persoonsgegevens:
  • Als u, zonder u te identificeren, onze website bezoekt, houden we enkel de volgende informatie bij: de pagina's die u bezoekt, uw IP-adres en de identificatie van uw browser (versie, computer-type).
  • Als u zich inschrijft voor onze newsletter, of in een andere context aan ons vraagt u emails te sturen, gaan we uw email adres, naam en taal moeten verwerken. De bedoeling hiervan is om u zo goed mogelijk informatie te bezorgen.
 • De gegevens zullen in principe niet bij derden ingezameld worden, maar worden bij u opgevraagd, zoals bij een verzoek tot informatie, bij de aankoop van een product of dienst, bij de deelname aan een enquête of wedstrijd, bij de registratie en beheer van uw klantenaccount. Daarnaast kan bepaalde publiek toegankelijke informatie gebruikt worden om u te contacteren.
 • Indien u ons persoonsgegevens overmaakt van personen binnen uw onderneming, zal u dus tevens dienen te verzekeren dat u hiertoe gerechtigd bent, met inachtneming van het doeleinde waarvoor Brightfish nv de persoonsgegevens zal verwerken.
 • www.welovecinemadays.be maakt gebruik van zogenoemde cookies om de online-ervaring te optimaliseren. Dit kunnen sessiecookies of permanente cookies zijn. Ook partner- en affiliate-cookies kunnen worden geplaatst. De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid het plaatsen van cookies te weigeren via de instellingen van zijn/haar internetbrowser, hetgeen onze diensten nadelig kan beïnvloeden. Verdere informatie vindt u in ons Cookie Beleid.
4. Waarom verwerken we deze gegevens? Op basis van welke rechtsgrond?

Brightfish nv verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens:

 • om u in te lichten over producten en diensten, inclusief acties en promoties, die Brightfish nv aanbiedt of die worden aangeboden door onze commerciële partners (dat laatste enkel mits uw toestemming hiertoe werd verkregen);
 • om u informatie op maat te bezorgen over de producten en diensten van Brightfish nv waarbij gebruik gemaakt wordt van een profiel dat we verkregen heeft op basis van uw interesses;
 • om onze prestaties te kunnen opvolgen en te kunnen antwoorden op uw bemerkingen en/of vragen aangaande onze dienstverlening;
 • voor onderzoek naar de klantentevredenheid

Brightfish nv kan uw persoonsgegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via e-mail zal u telkens de mogelijkheid geboden worden om op elk moment uit te schrijven (zie ook hierna: omtrent uw rechten als betrokkene).

5. Hoe lang houden we deze informatie bij?
 • Brightfish nv bewaart uw persoonsgegevens enkel voor zolang dit nodig is voor de beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden in principe verwijderd 2 jaar na uw laatste actieve interactie met ons. Op die manier voorkomen wij ook dat irrelevante informatie wordt bewaard.
 • Aangezien de contractuele aansprakelijkheidsvordering pas verjaart na 10 jaar, zullen wij voor deze duur bepaalde peroonsgegevens - enkel voor dit doeleinde - archiveren. Indien andere wettelijke verplichtingen verdere bewaring opleggen (zoals inzake bewaring van facturen), zullen wij uiteraard deze wetgeving respecteren.
6. Met wie delen we deze informatie?
 • Voor de realisatie van de doeleinden beschreven onder artikel 3, kan Brightfish nv zogenaamde verwerkers inschakelen. Deze handelen uitsluitend in onze opdracht en zullen uw persoonsgegevens dus enkel kunnen verwerken op onze instructies.
 • We gebruiken bijvoorbeeld leveranciers om marketing-, communicatie-, logistieke en IT-diensten te leveren, om onze service te personaliseren en te optimaliseren, creditcard-transacties en incasso’s te verwerken en fraude bij creditcard-transacties of andere betalingsmethoden te beperken, wedstrijden te organiseren, de aangekochte producten te leveren, onze events mee te organiseren, klantenservice te leveren, schulden in te vorderen, etc.. Het is mogelijk dat deze Leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie. We geven deze bedrijven alléén toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun Diensten. Wij zorgen er ook voor dat deze verwerkers een adequaat beveiligingsniveau verzekeren inzake gegevensbescherming.
 • Naast het inschakelen van dergelijke “verwerkers” voor de beschreven diensten, delen wij persoonsgegevens die u ons uitdrukkelijk hebt meegedeeld, zoals uw naam, e-mailadres en andere niet-geautomatiseerde gegevens, enkel met andere partijen indien we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling, een verzoek van een overheidsinstantie of een rechterlijke uitspraak.
7. Worden persoonsgegevens doorgegeven naar landen die geen gelijkaardige bescherming van persoonsgegevens garanderen?
 • Brightfish nv verzamelt uw gegevens in haar databases en streeft ernaar die gegevens op marktconforme wijze te beschermen tegen enige wijziging, verlies of onrechtmatig gebruik.
 • Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten, conform de Europese regelgeving.
8. Welke rechten kan u uitoefenen aangaande uw persoonsgegevens?
 • Recht op inzage, verbetering en wissing - Eenmaal uw gegevens werden verzameld en verwerkt heeft u het recht om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens, de verbetering te eisen indien deze onjuist zouden zijn en, mits motivering, te vragen de persoonsgegevens te wissen. Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Recht op beperking - Daarnaast heeft u ook het recht om te vragen dat de verwerking "beperkt" wordt (in gevallen waar een onmiddellijke verwijdering in uw nadeel zou spelen, worden de persoonsgegvens dan enkel ontoegankelijk gemaakt).
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid -Indien u uw actief verschafte persoonsgegevens wenst over te dragen naar een andere dienstverlener is dit ook mogelijk.
 • Recht tot bezwaar - Telkens wanneer de verwerking gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang van Brightfish nv, heeft u het recht tegen deze verwerking bezwaar te maken. We zullen de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).
 • Recht tot intrekking toestemming - Daar waar de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór deze intrekking.

Tot slot hebt u altijd het recht om u, zonder dat u daarvoor een reden moet opgeven, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

9. Hoe kan u deze rechten concreet uitoefenen?
 • U kan uw rechten uitoefenen door een email te sturen naar het volgend adres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. met uw naam, email en de gegevens die u wil zien/veranderen/verwijderen.
10. Wijzigingen
 • Dit Privacy Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten. Wij raden u dan ook aan op geregelde tijdstippen de laatste versie van dit Privacy Beleid te raadplegen op onze website.
11. Wie kan ik contacteren bij onduidelijkheden of eventuele klachten?
 • U kan voor algemene vragen of opmerkingen met ons contact opnemen door een e-mail te sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of door te schrijven naar Brightfish nv, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel, met vermelding 'tav GDPR verantwoordelijke'
 • Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Brightfish nv, kan u zich tevens wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. / www.privacycommission.be.
12. Document versie
 • 2018-07-27: versie 1.0
 • Wijzigingen aan dit document zullen steeds gepaard gaan met een aanpassing van de versie en datum hierboven.

Onze Sponsor

Follow us

©Brightfish 2024 - Wettelijke bepalingen - Cookies Policy - Webmaster : logo J-une